Disclaimer

GEBRUIKSVOORWAARDEN & WETTELIJKE INFORMATIE

De voorliggende gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op de website http://www.duvel.com ("de website"). Mogen wij u vragen deze voorwaarden aandachtig te willen doornemen vooraleer u de website bezoekt. Het gebruik van de website veronderstelt dat u akkoord gaat met de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Duvel Moortgat. Mocht u echter niet kunnen instemmen met de voorliggende gebruiksvoorwaarden of het privacybeleid van Duvel Moortgat (zie hieronder), dan vragen wij u de website niet te gebruiken.

Duvel Moortgat behoudt zich bovendien het recht voor om de gebruiksvoorwaarden en/of het privacybeleid op elk ogenblik te wijzigen. De gewijzigde gebruiksvoorwaarden en/of het gewijzigde privacybeleid zullen bekend gemaakt worden op de website. Zij zullen automatisch van kracht worden 14 dagen na de datum van publicatie op de website. Deze datum zal onderaan de gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid vermeld worden. Tot zolang blijven de oude gebruiksvoorwaarden en/of het document omtrent het privacybeleid van kracht en raadpleegbaar op de website.

JURIDISCHE INFORMATIE

Deze website is gecreëerd door Duvel Moortgat en Statik en wordt beheerd door Duvel Moortgat N.V., Breendonkdorp 58, 2870 Puurs, tel.: +32 (0)3 860 94 00, info@duvel.com, BTW: 0400764903, Handelsregister: 5144 - Mechelen.

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De gebruiker erkent dat de website van Duvel Moortgat teksten, tekeningen, foto’s, films, beelden, data, databanken, software, merken, logo’s, benamingen, handels- en domeinnamen en andere bestanddelen bevat die beschermd zijn door intellectuele eigendomsrechten en Duvel Moortgat of derden toebehoren.

Duvel Moortgat staat u toe om de informatie die op of via deze website wordt aangeboden, te bekijken en te downloaden voor persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Duvel Moortgat de informatie, die op of via de website wordt aangeboden, op te slaan (behalve in de mate dat dit noodzakelijk is om de betreffende informatie te kunnen bekijken of downloaden voor persoonlijk gebruik), te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen of anderszins over te dragen of enige rechten hierop aan derden te verlenen.

INTERNET COMMUNICATIEPLATFORM

De website is een Internet communicatieplatform dat de gebruiker mogelijkheden biedt tot interactie. Duvel Moortgat biedt geen enkele waarborg in verband met de aangeboden informatie en kan dus ook niet aansprakelijk worden gesteld voor schade ten gevolge van het gebruik van de gegevens die door gebruikers of derden via de website werden uitgewisseld en meegedeeld.

Als gebruiker van de website verbindt u zich ertoe enkel relevante informatie en berichten te versturen naar de website. U zal hierbij de algemene beginselen van Netiquette (i.e. de set van gedragsregels in verband met behoorlijk gebruik van het Internet) respecteren. Duvel Moortgat behoudt zich het recht voor om op ieder ogenblik en eenzijdig het geheel of een deel van de informatie of de gegevens die door gebruikers worden ingegeven al dan niet op de website te plaatsen, te weigeren of geheel of gedeeltelijk te wissen, en dit zonder kennisgeving of motivering. De gebruiker erkent dat ingezonden informatie een openbaar karakter krijgt, zodat Duvel Moortgat de betreffende gegevens op de website ter beschikking kan stellen opdat deze door anderen bekeken kunnen worden, zonder dat de gebruiker daarvan op de hoogte werd gebracht.

ONGEOORLOOFD GEBRUIK VAN DE WEBSITE

U verbindt zich er onder meer toe om: (i) de informatie waartoe u toegang krijgt via de website, niet wederrechtelijk te gebruiken; (ii) geen zodanig gebruik te maken van de website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, of waardoor de toegankelijkheid van de website wordt onderbroken of stopgezet; (iii) de website niet te gebruiken voor het versturen van virussen of voor de transmissie of het versturen van materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter; en (iv) de website niet te gebruiken op een wijze waardoor er een inbreuk gepleegd zou worden op de rechten van een natuurlijke persoon, rechtspersoon of vereniging.

AANSPRAKELIJKHEID

Duvel Moortgat neemt alle redelijke voorzorgen opdat de informatie die op de website wordt geplaatst zo accuraat mogelijk zou zijn. Vergissingen en fouten kunnen evenwel voorkomen. Duvel Moortgat biedt de website aan "zoals ze is", zonder enige waarborg te geven omtrent de erop aangeboden informatie. De gebruiker mag er niet van uitgaan dat de aangeboden informatie steeds correct is. Indien u over bepaalde informatie zekerheid wenst, dient u rechtstreeks contact op te nemen met Duvel Moortgat.

De informatie op de website wordt periodiek gewijzigd. Duvel Moortgat behoudt zich het recht voor op elk moment verbeteringen en/of wijzigingen door te voeren op de website.

Indien er via de website rechtstreekse of onrechtstreekse adviezen worden gegeven, dan worden deze gegeven zonder enige vorm van garantie en zonder dat Duvel Moortgat hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. U dient steeds een deskundige ter zake te raadplegen voor bijkomende inlichtingen omtrent een advies dat voor uw situatie pertinent is.

Duvel Moortgat is derhalve niet verantwoordelijk voor de onjuistheden of tekortkomingen in de gegevens die aangeboden worden via de website. Dit geldt zowel voor de informatie die door Duvel Moortgat zelf op de website werd geplaatst, als voor de informatie afkomstig van gebruikers of derden. Schade tengevolge van het gebruik van onjuiste gegevens of tekortkomingen op de website geven geen recht op welke vorm van schadevergoeding ook. Duvel Moortgat is niet verantwoordelijk ten opzichte van gebruikers of derden voor mogelijk geleden directe, indirecte, incidentele morele of materiële schade, winstderving of voor welke schade ook ten gevolge van het gebruiken of interpreteren van informatie die aangeboden wordt op of via de website. Voor de technische realisatie van de website wordt beroep gedaan op de meest geavanceerde technieken. Duvel Moortgat kan evenwel niet aansprakelijk gesteld worden voor het (tijdelijk) uitvallen of eventueel disfunctioneren van het systeem.

U begrijpt en aanvaardt dat het gebruik van de website en van de informatie en/of gegevens die u verkrijgt via het gebruik van de website, op uw eigen risico gebeurt en dat u uitsluitend verantwoordelijk zult zijn voor enige schade aan uw computersysteem of verlies van gegevens ten gevolge van het downloaden van gegevens en/of data.

BEWIJS EN TOEPASSELIJK RECHT

Het Belgisch recht is van toepassing op de website en op de gebruiksvoorwaarden. Partijen aanvaarden dat de elektronische communicatie tussen hen beiden rechtskracht bezit van schriftelijk bewijs. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van Mechelen bevoegd, tenzij dwingende wetsbepalingen die bevoegdheid niet zouden aanvaarden.

Duvel Moortgat is evenmin verantwoordelijk voor websites die beheerd worden door derden en waarnaar gelinkt wordt vanop de website. Duvel Moortgat oefent geen enkele controle uit op de websites van deze derde partijen en aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke websites. De opname van links naar deze websites betekent niet dat Duvel Moortgat de informatie goedkeurt die deze websites bevatten, en impliceert niet noodzakelijk een samenwerking tussen Duvel Moortgat en de eigenaar van de betreffende websites. De gelinkte websites kunnen een privacy- en veiligheidsbeleid volgen dat anders is dan hetgeen door Duvel Moortgat wordt gevolgd.